ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/ออง_ซาน_ซูจี

ออง ซาน ซูจี